Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od Umowy o nabycie Produktu (§15. regulaminu sklepu Vivelo.pl)

Użytkownik, może odstąpić od Umowy o nabycie Produktu (dokonać rezygnacji z Produktu) bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu, w terminie 14 dni: od dnia zawarcia tej Umowy o nabycie Produktu; w przypadku Towaru: od dnia jego wydania (odebrania przesyłki z Towarem), zaś w przypadku  rzeczy (Towaru) dostarczanej osobno, partiami lub w częściach:  od dnia objęcia przez Użytkownika   w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, zaś w przypadku gdy Umowa o nabycie Towaru dotyczy regularnego dostarczania Towarów przez czas oznaczony: od dnia objęcia w posiadanie pierwszego Towaru (rzeczy).  
Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy złożenie ww. oświadczenia przed upływem tego terminu - z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Po upływie tego terminu Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie (na adres: Vivelo.pl, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa), wysłane w formie elektronicznej (na adres e-mail: klienci@grupazpr.pl). Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o nabycie Produktu może być złożone z wykorzystaniem formularza odstąpienia od Umowy udostępnionego na stronie [link]
W przypadku odstąpienia od Umowy o nabycie Towaru, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, w terminie 14 dni od dnia,  w którym odstąpił od Umowy, na adres Administratora określony w ust. 3. Do zachowania tego wymogu wystarczające jest odesłanie Towaru przed upływem ww. terminu. Do zwracanego Towaru należy dołączyć kopię dowodu jego zakupu (takiego jak np.  kopia faktury, rachunku, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, itp.). Użytkownik ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Administratora (dokonanego po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy). Towar powinien być zapakowany  w sposób uniemożliwiający uszkodzenie Towaru oraz powinny być do niego dołączone wszelkie dostarczone wraz z Towarem elementy dodatkowe.
Administrator niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy o nabycie Produktu, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Użytkownika płatności.
Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki Użytkownik wybrał przy dokonywaniu zakupu Produktu, chyba że Użytkownik zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Prawo do odstąpienia od Umowy o nabycie Produktu, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do takiej Umowy:
1) jeżeli Administrator wykonał w pełni świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed  rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości;
2) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3) o dostarczanie Treści Cyfrowych, niedostarczonych na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia  rozpoczęto za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od  Umowy wskazanego w ust. 1 i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od Umowy i Użytkownik przyjął to do wiadomości, a Administrator przekazał Użytkownikowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
Zgoda, o której mowa w ust. 7 pkt 1 lub 3, może być dokonana przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie Rejestracji Konta lub składania Zamówienia.
 

Reklamacje (§16. regulaminu sklepu Vivelo.pl)

Reklamacje dotyczące działania Serwisu należy kierować w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zakłócenia, na adres e-mailowy lub korespondencyjny Administratora. Administrator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni. Administrator może pozostawić reklamacje bez rozpoznania, w przypadku, jeżeli wynikają one z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się do wskazówek zamieszczonych w Serwisie lub wad sprzętu Użytkownika.
Administrator ma obowiązek należytego, tj. w szczególności zgodnego z Regulaminem lub Umową o nabycie Produktu, spełnienia świadczenia wchodzącego w zakres Usług, w szczególności dostarczenia Produktów  bez wad (w tym Towarów bez wad fizycznych) i ponosi w tym zakresie odpowiedzialność przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania Usług przez Administratora lub niezrealizowania ich zgodnie z Regulaminem lub Umową o nabycie Produktu, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora.
Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem działalności Serwisu, w tym reklamacje dotyczące wad Produktów, mogą być składane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub przesłane przez Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail: klienci@grupazpr.pl, telefonicznie pod numerem, BOK: 22 590 55 55 dostępna w Dni Robocze w godzinach 8:00-16:00, lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Administratora: TIME SA, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja/zwrot".
W przypadku Prenumeraty reklamacja może dotyczyć także niedostarczenia w terminie danego numeru Produktu objętego Prenumeratą.
W przypadku reklamacji dotyczącej Produktu, należy ją przesłać na adres e-mail klienci@grupazpr.pl  z dowodem jego zakupu w Serwisie.
W przypadku reklamacji dotyczącej Towaru, należy go wysłać wraz z reklamacją na adres siedziby Administratora  wskazany w ust. 3.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail, a w przypadku reklamacji dotyczącej Towaru: adres jego zwrotu ) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, Administrator rozpatruje reklamację  dotyczącą Towaru w terminie 14 dni od daty jej otrzymania od Użytkownika, a w pozostałych przypadkach, w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji - powiadamiając Użytkownika  w ww. terminie  o sposobie jej rozstrzygnięcia. W przypadku uznania reklamacji Towaru za niezasadną, Administrator odsyła Towar na adres podany przez Użytkownika.
Odpowiedź na reklamację Administrator przekazuje Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
W przypadku gdy Administrator nie ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika w odpowiednim  terminie określonym w ust. 8, uważa się, że uznał reklamację.
Z zastrzeżeniem ust. 4, w przypadku niedostarczenia Prenumeraty w terminie, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Administratora lub wydawcy, Administrator zwróci Użytkownikowi należność za niedostarczony Produkt w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji albo zaspokoi roszczenie Użytkownika z tego tytułu w inny sposób z nim uzgodniony. Jeżeli okaże się, że dostarczenie Produktu objętego Prenumeratą nie będzie możliwe z powodu zaprzestania wydawania danej publikacji, Administrator zwróci Użytkownikowi należność za niedostarczone Produkty i za Produkty, które nie będą mogły być dostarczone w terminie 14 dni od dnia, w którym poweźmie informację, że Prenumerata nie będzie mogła być realizowana z wskazanych wyżej względów.
Użytkownik ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 

Regulamin serwisu vivelo.pl https://vivelo.pl/regulamin